#แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 15 เดือนมิถุนายน 2560

#แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 15 เดือนมิถุนายน 2560
คุณ ทิวากรณ์ ----- ET008677013 TH
คุณ ณัฐวุฒิ ----- ET008676891 TH
คุณ ไตยเทพ ----- ET008677058 TH
คุณ บุญมา ----- ET008676857 TH
คุณ วิชัย ----- ET008677177 TH
คุณ อนันตชัย ----- ET008676976 TH
คุณ พหล ----- ET008677132 TH
คุณ นิคม ----- ET008676684 TH
คุณ อัครพนธ์ ----- ET008676066 TH
คุณ ดาริกา ----- ET008676812 TH
คุณ ศรัณญู ----- ET008676640 TH
คุณ อารัติ ----- ET008676070 TH
คุณ พุฒิธร ----- ET008676517 TH
คุณ ฐิติวัฒน์ ----- ET008677662 TH
คุณ ถิรวัสส์ ----- ET008676653 TH
คุณ พระชิดชัย ----- ET008676675 TH
คุณ ฉลวยพระเครื่อง ----- ET008676018 TH
คุณ มนตรี ----- ER570421785 TH
คุณ วันชัย ----- ET008677455 TH
คุณ กัมพล ----- ET008676636 TH
คุณ ฐิตินันท์ ----- ET008676494 TH
คุณ สุดารัตน์----- ET008676052 TH
คุณ ยุทร ----- ET008676525 TH
คุณ วิบูลย์ ----- ET008676707 TH
คุณ อมร ----- ET008676698 TH
คุณ วิษณุ ----- ET008676123 TH
คุณ ภูมิพัฒน์ ----- ET008676605 TH
คุณ อดุลย์ ----- ET008676208 TH
คุณ สมโภชน์ ----- ET008676534 TH
คุณ สุภกิณห์ ----- ET008676361 TH

#แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 12 และวันที่ 13 เดือนมิถุนายน 2560

#แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 12 และวันที่ 13 เดือนมิถุนายน 2560
คุณ นวพล ----- ET008676083 TH
คุณ สุภัค ----- ET008676185 TH
คุณ อนุชาต ----- ET008677296 TH
คุณ พ.ต.อ ปราโมทย์----- ET008676358 TH
คุณ ภัทรภา----- ET008676375 TH
คุณ อดิศักดิ์ ----- ET008676335 TH
คุณ สุพัตรา ----- ET008676171 TH
คุณ ฐิติวัฒน์ ----- ET008676106 TH
คุณ อาทร ----- ET008676741 TH
คุณ ธงชัย ----- ET008676582 TH
คุณ ภิชาติ ----- ET008676344 TH
คุณ วุฒิชัย ----- ET008676300 TH
คุณ สุนันทา ----- ET008677512 TH
คุณ นรินทร์ ----- ET008677676 TH
คุณ ภัควัฒน์ ----- ET008676463 TH
คุณ นภดล ----- ET008676450 TH
คุณ ปพน ----- ET008676295 TH
คุณ พ.ตเทวราช ----- ET008676432 TH
คุณ พระอธิการวัลลถ ----- ET008676242 TH
คุณ วิชาญ ----- ET008676401 TH
คุณ เฉลิมพล ----- ET008676429 TH
คุณ ร.ต สมบูรณ์ ----- ET008676260 TH
คุณ อุบล ----- ET008676392 TH
คุณ อานนท์ ----- ET008676225 TH
คุณ บุญช่วย ----- ET008676313 TH
คุณ วชิระ -----ET008676389 TH
คุณ อมร ----- ET008676256 TH
คุณ วิเชียร ----- ET008676211 TH
คุณ วรวิทย์ ----- ET008676415 TH
คุณ ส.ต.ต โยธิน ----- ET008676327 TH
คุณ จิรทัปต์ -----ET008676485 TH
คุณ ศิริวรรณ ----- ET008676477 TH

#แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 8 และวันที่ 9 เดือนมิถุนายน 2560

#แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 8 และวันที่ 9 เดือนมิถุนายน 2560
คุณ ยิ่งยศ ----- ET008676239 TH
คุณ แสวง ----- ET008676769 TH
พระภูวนาถ ----- ET008664466 TH
คุณ ภิชาติ ----- ET008677945 TH
คุณ ประดิษฐุ์ ----- ET008676579 TH
คุณ อำนาจ ----- ET008676287 TH
คุณ ณัฐภัทร ----- ET008676738 TH
คุณ วีรวรรณ ----- ET008676097 TH
คุณ นราภรณ์ ----- ET008679425 TH
ร.ต สมบูณรณ์ ----- ET008680349 TH
คุณ ประสิทธิ์ ----- ET008678075 TH
คุณ ภิเษก ----- ET008677954 TH
คุณ อรรถชัย ----- ET008680511 TH
คุณ นิพนธ์ ----- ET008680105 TH
คุณ สุวิทย์ ----- ET008680295 TH
คุณ สมพร ----- ET008679235 TH
คุณ ธนวัฒน์ ----- ET008680012 TH
คุณ นภดล ----- ET008680121 TH
คุณ บุญส่ง ----- ET008680057 TH
คุณ พัชรพล ----- ET008679266 TH
คุณ สมศักดิ์ ----- ET008680176 TH
คุณ ธงชัย ----- ET008680304 TH
พ.ต.ท สมยศ ----- ET008680750 TH
คุณ เสกสรร -----ET008679717 TH
คุณ อัคคเดช ----- ET008680193 TH
คุณ วันภพ ----- ET008680233 TH
คุณ ถัทรชัย ----- ET008679969 TH
คุณ รุ่งนภา ----- ET008679632 TH
คุณ ชลกานต์ ----- ET008679283 TH
คุณ สุวิทย์ ----- ET008679218 TH
คุณ วรวุฒิ ----- ET008679371 TH
คุณ บุษบง ----- ET008680445 TH
คุณ สุวิทย์ ----- ET008679765 TH
คุณ ยุพิน -----ET008680508 TH
คุณ ราชภัฎ ----- ET008679561 TH
คุณ วัชระ -----ET008679805 TH
คุณ อมร -----ET008680406 TH
คุณ เทียมศักดิ์ -----ET008680661 TH
คุณ นภดล ----- ET008680247 TH
คุณ รังสี -----ET008679495 TH
คุณ สมนึก ----- ET008679703 TH
คุณ ธงชัย ----- ET008680278 TH
ร.อ วิจิตร ----- ET008679867 TH
คุณ กำนันตระกูล----- ET008680030 TH
คุณ เดือน -----ET008680128 TH
คุณ ศรายุทร ----- ET008680220 TH
คุณ วนิดา ----- ET008679725 TH
คุณ นภดล ----- ET008679500 TH
คุณ พระอภิรักษ์----- ET008679615 TH
คุณ สุรศักดิ์ -----ET008679734 TH
คุณ พิเชษฐ ----- ET008679575 TH

#แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 7 เดือนมิถุนายน 2560

#แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 7 เดือนมิถุนายน 2560
คุณ ยุพิน ----- ET008680508 TH
คุณ สุวิทย์ ----- ET008679765 TH
คุณ บุษบง ----- ET008680445 TH
คุณ วันภพ ----- ET008680233 TH
คุณ อัคคเดช ----- ET008680193 TH
คุณ เสกสรร ----- ET008679717 TH
คุณ วรวุฒิ ----- ET008679371 TH
คุณ สุวิทย์ ----- ET008679218 TH
คุณ ชลกานต์ ----- ET008679283 TH
คุณ รุ่งนภา ----- ET008679632 TH
คุณ ภัทรชัย ----- ET008679969 TH
คุณ ราชภัฎ ----- ET008679561 TH
คุณ วัชระ ----- ET008679805 TH
คุณ อมร ----- ET008680406 TH
คุณ เทียมศักดิ์ ----- ET008680661 TH
คุณ นภดล ----- ET008680247 TH
คุณ รังสี ----- ET008697495 TH
คุณ สมนึก ----- ET008679703 TH
คุณ ธงชัย ----- ET008680278 TH
ร.อ วิจิตร ----- ET008679867 TH
คุณ กำนันตระกูล ----- ET008680030 TH
คุณ เดือน ----- ET008680128 TH
คุณ ศรายุทร ----- ET008680220 TH
คุณ วนิดา ----- ET008679725 TH
คุณ นภดล ----- ET008679500 TH
คุณ พระอภิรักษ์ ----- ET008679615 TH
คุณ สุรศักดิ์ ----- ET008679734 TH
คุณ พิเชษฐ ----- ET008679575 TH

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

ตรวจสอบสถานะพัสดุโทร 1545
หรือเช็คเลขพัสดุที่
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
**นำเลขพัสดุนี้ไปตรวจสอบตามช่องทางที่แจ้งไว้นะครับ

แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 3 เดือนมิถุนายน 2560

#แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 3 เดือนมิถุนายน 2560
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
คุณ ชัยยะ ----- ET008680318 TH
คุณ ส.ต.ตเฉลิมพร ----- ET008678725 TH
คุณ ศุภวิชญ์ ----- ET008679972 TH
คุณ กรณัฎฐ์ ----- ET008680009 TH
คุณ อิทธิชัย ----- ET008679368 TH
คุณ บริวัฒน์ ----- ET008680454 TH
คุณ วิวัฒน์ชัย ----- ET008679650 TH
คุณ กฤษฎา ----- ET008678858 TH
คุณ วีรศักดิ์ ----- ET008679204 TH
คุณ นิภาดา ----- ET008678711 TH
คุณ ธนัท -----ET008678977 TH
คุณ ลักษณา ----- ET008678708 TH
คุณ คำนึง ----- ET008836341 TH
คุณ บันเทิง ----- ET008678875 TH
คุณ พระปลัดจตุพร ----- ET008679354 TH
คุณ วริยา ----- ET008679646 TH
คุณ พระครูธรรมสถิติ ------ET008679629 TH
คุณ จิรัฎฐ์ ----- ET008680803 TH
คุณ วรวุฒิ ----- ET008679513 TH
คุณ กฤษฎา ----- ET008836390 TH
คุณ สามารถ ----- ET008836545 TH
คุณ สิทธิศักดิ์ ----- ET008835505 TH
คุณ สุวัฒน์ ----- ET008836531 TH
คุณ สมศักดิ์ ----- ET008836063 TH
คุณ นรุตม์ ----- ET008835902 TH
คุณ เกตุวดี ----- ET008835916 TH
คุณ ไกรสร ----- ET008835071 TH
คุณ พันตรี ยงยุทธ ----- ET008836620 TH
คุณ ชนะ ----- ET008879836 TH
คุณ เรืองศักดิ์ ----- ET008836151 TH
คุณ สุภาพร ----- ET008879345 TH
คุณ ชุติพนธ์ ----- ET008835920 TH
คุณ ร.ต.ท ศรสมัย----- ET008879527 TH

คุณ ศิริกาญ ----- ET008679751 TH
คุณ ยิ่งยศ ----- ET008835108 TH
คุณ วัชรินทร์ ----- ET008680202 TH
คุณ พรหมเทพ ----- ET008679408 TH
คุณ ยนต์ชัย ----- ET008680627 TH
คุณ สุนทร ----- ET008680216 TH
คุณ ประทีป ----- ET008679178 TH
คุณ สมเพชร ----- ET008680335 TH
คุณ จ.ส.ต ภัทรพล ----- ET008835142 TH

#แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 รอบบ่าย

#แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 รอบบ่าย
คุณ ธัญญา ----- ET008836236 TH
คุณ วีรศักดิ์ ----- ET008834969 TH
คุณ ณัฐพล ----- ET008836077 TH
คุณ อภิชาต - --------- ET008836752 TH
คุณ กัณตภณ ET008834898 TH
คุณ อุบล -----ET008836488 TH
คุณ ศลาฆนันท์ ----- ----- ET008836505 TH
คุณ สัญทนา ----- ET008834938 TH
คุณ ปภพ -----ET008836015 TH
คุณ นายแพทย์บุญส่ง ----- ET008835160 TH
คุณ สุพัฒน์ ----- ET008835125 TH
คุณ อัครชัย ----- ET008836103 TH
คุณ กุ่น -----ET008836267 TH
คุณ ธีรเดช ----- ET008836409 TH
คุณ จิตติชัย ----- ET008835099 TH
คุณ สายันณ์ ----- ET008835332 TH
คุณ ณรงค์ฤทธิ์ ----- ET008835275 TH
คุณ ชัยยะ ----- ET008835045 TH
คุณ นิคม ----- ET008836085 TH
คุณ ธนกฤต ----- ET008836681 TH
คุณ เชิงชาย ----- ET008835200 TH
คุณ สันติ -----ET008836559 TH
คุณ ชัยฤทธิ ----- ET008836386 TH
คุณ เกรียงศักดิ์ -----ET00883594 TH
คุณ ประวิทย์ ----- ET008836406 TH
คุณ พีรพงศ์ ----- ET008834544 TH

แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 30 และวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 รอบเช้า

แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 30 และวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 รอบเช้า
คุณ แทน ----- ET008836443 TH
คุณ กรกช ----- ET008835880 TH
คุณ บุญนำ ----- ET008836205 TH
คุณ ศุภวิชญ์ ----- ET008836678 TH
คุณ วีรชาติ ----- ET008836219 TH
คุณ เสฎฐ์สันติ์ ----- ET008836633 TH
คุณ ธัญพิสิษฐ์ ----- ET008836125 TH
คุณ เมธา ----- ET008836514 TH
คุณ ไชยวัฒน์ ----- ET008836514 TH
คุณ ชูศักดิ์ ----- ET008836050 TH
คุณ พระปลัดจตุพร ----- ET008835893 TH
คุณ สมชาย ----- ET008836284 TH
คุณ ธวัช ----- ET008835584 TH
คุณ เจษฎา ----- ET008834703 TH
คุณ ส.ต.ต โยธิน ----- ET008834867 TH
คุณ ไชยพร ----- ET008836369 TH
คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ----- ET008834990 TH
คุณ สัญญา ----- ET008835006 TH
คุณ นัฐพล ----- ET008836695 TH
คุณ สำเริง ----- ET008834694 TH
คุณ ชัชชล ----- ET008836749 TH
คุณ นฤมล ----- ET008835995 TH
คุณ ปรัชญา ----- ET008835385 TH
คุณ ขวัญ ----- ET008834535 TH
คุณ สมาน ----- ET008836580 TH
คุณ กมล ----- ET008835068 TH
คุณ ศุภธน ----- ET008835955 TH
คุณ กฤษณชัย ----- ET008836298 TH
คุณ สุรเสกข์ ----- ET008836134 TH
คุณ ไพบูลย์ ----- ET008835933 TH
คุณ สุมิตร ----- ET008834782 TH
คุณ ยิ่งยศ ----- ET008835978 TH
คุณ สมคิด ----- ET008836253 TH
คุณ สุขุม ----- ET008835540 TH
คุณ สมชาย ----- ET008836179 TH
คุณ เสกสรร ----- ET008836094 TH
คุณ บรรลุ ----- ET008836324 TH
คุณ อรรถพล ----- ET008836165 TH
คุณ พิเชษฐ์ ----- ET008835227 TH
คุณ ณรงค์ฤทธิ์ ----- ET008835964 TH
คุณ จักกรฤษณ์ ----- ET008835859 TH
คุณ ร.ต สามารถ ----- ET008835054 TH
คุณ จ.อ สายันณ์ ----- ET008835332 TH
คุณ ณรงค์ฤทธิ์ ----- ET008835275 TH
คุณ ชัยยะ ----- ET008835045 TH
คุณ นิคม ----- ET008836085 TH
คุณ ธนกฤต ----- ET008836681 TH
คุณ เชิงชาย ----- ET008835200 TH
คุณ สันติ ----- ET008836559 TH
คุณ ชัยฤทธิ ----- ET008836386 TH
คุณ เกรียงศักดิ์ ----- ET00883594 TH
คุณ ประวิทย์ ----- ET008836046 TH

แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
คุณ กรกช ----- ET008835845 TH
คุณ เน ----- ET008836001 TH
คุณ จงรักษ์ ----- ET008835363 TH
คุณ พรหมพิริยะ ----- ET008835607 TH
คุณ ปิยะวุฒิ ----- ET008835765 TH
คุณ นภัสนันท์ ----- ET008835522 TH
คุณ พิพัฒ ----- ET008835831 TH
คุณ สุรชัย ----- ET008835686 TH
คุณ พีรพงศ์ ----- ET008835672 TH
คุณ ขจร -----ET008835448 TH
คุณ กีรติ ----- ET008835289 TH
คุณ ปทา -----ET008835730 TH
คุณ สัมฤทธิ์ -----ET008835575 TH
คุณ ณรงค์ฤทธิ์ -----ET00883452 TH
คุณ จินตนา -----ET008835425 TH
คุณ อดิศักดิ์ ----- ET008834411 TH
คุณ รุ้งทอง -----ET008835743 TH
คุณ พระครูสุภัทรชยาภรณ์ -----ET008835261 TH
คุณ นรงค์ -----ET008835329 TH
คุณ เจริญ -----ET008835482 TH
คุณ พระประภา -----ET008835641 TH
คุณ สุพจน์ -----ET008835258 TH
คุณ ทศพล -----ET008835417 TH
คุณ กิตติศักดิ์ -----ET008834575 TH
คุณ เกรียงศักดิ์ -----ET008834425 TH
คุณ ศรราม -----ET008834748 TH
คุณ อรรัมภา -----ET008836148 TH
คุณ ณัฐชลินท์ -----ET008834589 TH
คุณ นรินทร ----- ET008834734 TH
คุณ ธวัช -----ER 570421030 TH
คุณ พิชิต -----ER 441203030 TH
คุณ บุญเลิศ -----ER 441201113 TH
คุณ เดชา -----ET008834456 TH
คุณ ไกรสร -----ER 441201820 TH
คุณ สุภาพร -----ER 441202034 TH
คุณ พระปลัดจตุพร -----ER 441201949 TH
คุณ กมล----- ER 441201674 TH
คุณ มนัสชัย -----ER 441201745 TH
คุณ รุ้งทอง -----ER 441202079 TH
คุณ ธนิกวัฒน์ -----ER 441201855 TH
คุณ อุเธน----- ER 441201780 TH
คุณ สมมารถ -----ER 441201878 TH
คุณ สมชัย -----ER 441202445 TH
คุณ ถนอม -----ER 441203162 TH
คุณ ธงชัย -----ER 441202286 TH
คุณ สามารถ----- ER TH

แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

#แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
คุณ ศิริศักดิ์ -----ER 570421026 TH
คุณ สุพัตรา -----ER 441203525 TH
คุณ เฮง -----ER 441203366 TH
คุณ ประวิทย์----- ER 570420502 TH
คุณ ผล -----ER 441203009 TH
คุณ พรหมเทพ----- ER 441203865 TH
คุณ ศิริชัย -----ER 441203644 TH
คุณ ชัยฤทธิ์ -----ER 570420811 TH
คุณ น้ำทิพย์----- ER 441203128 TH
คุณ ชัยฤทธิ์----- ER 441203349 TH
คุณ ธีเดช -----ER 570420516 TH

#แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

#แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

คุณ อดุลย์----- ER 441202153 TH
คุณ สุนทร----- ER 441202405 TH
คุณ สำนวน----- ER 441202428 TH
คุณ ไพศิษฎ์----- ER 441202241 TH
คุณ ปิยภัทร์ -----ER 441202710 TH
คุณ ประดิษฐ์----- ER 441202096 TH
คุณ มงคล -----ER 441202224 TH
คุณ มงคล----- ER 441202635 TH
คุณ มงคล -----ER 441202476 TH
คุณ มงคล -----ER 441202224 TH
คุณ สมาน -----ER 441202312 TH
คุณ เมธาสิทธิ์ -----ER 441202198 TH
คุณ สาณัน -----ER 441202357 TH
พระครูจันทวิริโยภาส -----ER 441202459 TH
ด.ตพงศ์ธร -----ER 441202706 TH
คุณ พิทักษ์ -----ER 441202140 TH
คุณ สายัน -----ER 441202388 TH
ดร.พระมหาสมนึก -----ER 441202547 TH
คุณ ธงชัย -----ER 441203159 TH
คุณ ศุภกิตติ์----- ER 441203091 TH
คุณ วิชุนัย -----ER 441202290 TH
คุณ วีรศักดิ์ -----ER 441202618 TH
คุณ วีรศักดิ์ -----ER 441202462 TH
คุณ ทวีชัย -----ER 441202330 TH
คุณ สุริยนต์ -----ER 441202621 TH
คุณ วัชรพล -----ER 441202493 TH
สิบเอกศักดิ์ดา----- ER 441202184 TH
คุณ นำโชค----- ER 441202652 TH
คุณ ปัญญา -----ER 441202343 TH
คุณ มนัส -----ER 441202666 TH
พระธงชัย----- ER 441202502 TH
คุณ อัครชัย -----ER 441203264 TH
คุณ สมชัย -----ER 441203423 TH
คุณ ชัยกฤต -----ER 441202745 TH
คุณ ธีรศักดิ์ -----ER 441203896 TH
คุณ ศักดิ์ชาย -----ER 441202887 TH
คุณ วัชรพล -----ER 441202873 TH
คุณ ปทา -----ER 441203573 TH
คุณ กรุณา -----ER 441202935 TH

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
ตรวจสอบสถานะพัสดุโทร 1545
หรือเช็คเลขพัสดุที่
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
**นำเลขพัสดุนี้ไปตรวจสอบตามช่องทางที่แจ้งไว้นะครับ

#แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 15 และวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

#แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 15 และวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
จัดส่งวัตถุมงคล พระสมเด็จวัดระฆัง ฯ รุ่น รวมเกจิในสมัยรัชกาลที่ ๙ แบบชุดรวมครบ 5 พิมพ์ บรรจุกล่องไม้
คุณ ไพศาล -----ER 570422035 TH
คุณ พิชิต----- ER 570422313 TH
คุณ กรทอง----- ER 570421879 TH
คุณ ปีติ -----ER 570421715 TH
คุณ วิทยา -----ER 570422021 TH
คุณ อัครชัย -----ER 570421865 TH
คุณ ชูศักดิ์----- ER 570421701 TH
คุณ วิทยา -----ER 570422327 TH
พระครูวิวิธบุญกิจ -----ER 570422168 TH
คุณ สุภาพร -----ER 570421729 TH
คุณ ธนากร -----ER 570422622 TH
คุณ สมภพ -----ER 441199701 TH
คุณ อำนาจ -----ER 441199879 TH
คุณ มงคล -----ER 570422477 TH
คุณ มงคล -----ER 570422636 TH
คุณ มงคล -----ER 570422790 TH
คุณ ขจรเดช----- ER 570422945 TH
คุณ สมชาย -----ER 570422786 TH
คุณ พลพลช----- ER 570423438 TH
คุณ เวชยันต์ -----ER 570421105 TH
คุณ แสงสุริยะเทพ----- ER 570422375 TH
คุณ ณธนกฤต -----ER 570422070 TH
คุณ วิทยา----- ER 570421919 TH
พระธีร์ปเมศฎ์----- ER 570421750 TH
คุณ ศุภโชติ----- ER 570422066 TH
คุณ วิสิทธิ์ -----ER 570421905 TH

คุณ ชัยย----- ER 570422208 TH
คุณ พัชรวัฒน์----- ER 570422358 TH
คุณ ปรีชา -----ER 570422199 TH
พระคูสุภัทรชยาภรณ์ -----ER 570421202 TH
พระคูสุภัทรชยาภรณ์ -----ER 570420635 TH
พระคูสุภัทรชยาภรณ์ -----ER 570421366 TH
พระคูสุภัทรชยาภรณ์----- ER 570421508 TH
คุณ นิสัน -----ER 570421255 TH
คุณ ชัชวาล -----ER 570421370 TH
คุณ สมบัติ -----ER 570420745 TH
คุณ ธวัช -----ER 570420581 TH
คุณ คำพันธ์ -----ER 570421057 TH
คุณ ณัชชารีย์ -----ER 570420895 TH
คุณ ธนะสิทธิ----- ER 570420737 TH
คุณ ปริญญา -----ER 570420578 TH
คุณ สมบูรณ์ -----ER 570421114 TH
พระทองคำ----- ER 570420958 TH

#แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

#แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
จัดส่งวัตถุมงคล พระสมเด็จวัดระฆัง ฯ รุ่น รวมเกจิในสมัยรัชกาลที่ ๙ แบบชุดรวมครบ 5 พิมพ์ บรรจุกล่องไม้
คุณ สมศักดิ์ -----ER 441200775 TH
พระปริญญา----- ER 441201507 TH
คุณ ทรงพล----- ER 441200974 TH
คุณ สุภาพร -----ER 441201419 TH
คุณ วิทยา -----ER 441200890 TH
คุณ พงษ์ศักดิ์ -----ER 441201590 TH
คุณ ยอด -----ER 441201042 TH
คุณ พิเชษฐ -----ER 441201087 TH
คุณ วีระพันธ์ -----ER 441201572 TH
คุณ ณฐภัทร----- ER 441201127 TH
คุณ อนันต์ -----ER 441200991 TH
คุณ สุพจน์----- ER 441201498 TH
คุณ จิรายุทรธ----- ER 441201250 TH

#แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

#แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
จัดส่งวัตถุมงคล พระสมเด็จวัดระฆัง ฯ รุ่น รวมเกจิในสมัยรัชกาลที่ ๙ แบบชุดรวมครบ 5 พิมพ์ บรรจุกล่องไม้
พระภูวนาถ----- ER 441204538 TH
คุณ วัชรากร----- ER 441201440 TH
คุณ วิเชษฐ -----ER 570423115 TH
คุณ บุญชัย -----ER 441204056 TH
คุณ สมบัติ -----ER 570423279 TH
คุณ วีระวัฒน์ -----ER 441201382 TH
คุณ สุรพงษ์ -----ER 441201285 TH
คุณ ประสิทธิ์----- ER 441200957 TH
คุณ ภูวนัย -----ER 570423591 TH
คุณ สุรสีห์ -----ER 441201436 TH
คุณ ธีรศักดิ์ -----ER 441200912 TH
คุณ จักรวาล -----ER 441200798 TH
คุณ ทศพล----- ER 441201229 TH
คุณ ชาญชัย -----ER 441200254 TH
คุณ พลธวัช -----ER 441201263 TH
คุณ ประยูร -----ER 441201175 TH
คุณ ประสิทธิ์ -----ER 441201334 TH
คุณ สุทัศน์ -----ER 441200815 TH
คุณ ธวัชชัย -----ER 441200705 TH
ผศ.นพ ชินภัทร์----- ER 441200869 TH
คุณ ประยูร -----ER 441201246 TH
คุณ นภดล -----ER 441201348 TH
คุณ สมพงษ์ -----ER 441201192 TH
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
ตรวจสอบสถานะพัสดุโทร 1545
หรือเช็คเลขพัสดุที่
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
**นำเลขพัสดุนี้ไปตรวจสอบตามช่องทางที่แจ้งไว้นะครับ

#แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

#แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
จัดส่งวัตถุมงคล พระสมเด็จวัดระฆัง ฯ รุ่น รวมเกจิในสมัยรัชกาลที่ ๙ แบบชุดรวมครบ 5 พิมพ์ บรรจุกล่องไม้
คุณ นภดล -----ER 441200722 TH
ร้อยตรีนพดล -----ER 441200682 TH
คุณ วรากร----- ER 441201201 TH
คุณ บดินทร์เดช -----ER 570424645 TH
คุณ ฉลวยพระเครื่อง -----ER 441200149 TH
คุณ ฉลวยพระเครื่อง -----ER 570424800 TH
คุณ ฉลวยพระเครื่อง -----ER 570424005 TH
คุณ ฉลวยพระเครื่อง -----ER 441201277 TH
คุณ ฉลวยพระเครื่อง -----ER 441200458 TH
คุณ เบญจวรรณ -----ER 441200245 TH
คุณ ณฐภัทร -----ER 441200886 TH
คุณ นฤภพ -----ER 441201365 TH
คุณ วีรเชษฐ์ -----ER 441201303 TH
คุณ สงกรานต์ -----ER 441200135 TH
คุณ มาโนช -----ER 441200625 TH
คุณ ภักดี -----ER 441200461 TH
คุณ สมพร -----ER 441200563 TH
คุณ สุพักตร์ -----ER 441200400 TH
คุณ วิโรจน์ -----ER 441200152 TH
คุณ ประวิช -----ER 441201161 TH
คุณ สัญญา -----ER 441200475 TH
คุณ อนันต์----- ER 441200634 TH
คุณ สุพัตรา -----ER 441200311 TH
คุณ ภาณุพงศ์----- ER 441200529 TH
คุณ ตรีภพ -----ER 441200841 TH
คุณ ภัทรพล -----ER 441201325 TH
คุณ เวชยันต์ -----ER 441200617 TH
คุณ วิชญ์พัชร์----- ER 441200206 TH
ร.ต.ท ธงชัย -----ER 441200047 TH
คุณ ชาลี -----ER 441200395 TH
คุณ มนต์เทพ -----ER 441199397 TH
คุณ อดุลย์ -----ER 441199233 TH
คุณ วรรณเดช -----ER 441200489 TH
คุณ ณัษฐพงศ์----- ER 441200648 TH
คุณ จักรกฤษณ์----- ER 441200360 TH
คุณ สุชาครีย์ -----ER 441200325 TH
คุณ จักพรรดิ -----ER 441200166 TH
คุณ สมบัติ -----ER 441200603 TH
คุณ รุ่งโรจน์ -----ER 441200285 TH
พระครูสุภัทรชยาภรณ์----- ER 441200121 TH

#แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 4 และวันที่ 6 พฤษภาคม 2560

#แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 4 และวันที่ 6 พฤษภาคม 2560
จัดส่งวัตถุมงคล พระสมเด็จวัดระฆัง ฯ รุ่น รวมเกจิในสมัยรัชกาลที่ ๙ แบบชุดรวมครบ 5 พิมพ์ บรรจุกล่องไม้
คุณ ปีติ -----ER 570424968 TH
คุณ เฉลิมพร -----ER 570424420 TH
คุณ นิคม----- ER 570424606 TH
คุณ ร้านเต้ไฟเบอร์กลาส -----ER 570424288 TH
คุณ วิเชียร----- ER 570424124 TH
คุณ สุณีย์----- ER 570424115 TH
คุณ คมศักดิ์ -----ER 570423954 TH
คุณ สมชาย -----ER 570423795 TH
คุณ สุรพล -----ER 570424583 TH
คุณ สุริยา -----ER 570424742 TH
คุณ ทินกร -----ER 570424098 TH
คุณ สัญชัย----- ER 570424257 TH
คุณ บดินทร์เดช----- ER 570423747 TH
คุณ อธิราช -----ER 570424230 TH
คุณ ไพศาล -----ER 570424075 TH
คุณ ศรันยู -----ER 570423910 TH
คุณ ภานุมาศ -----ER 570423755 TH
คุณ มนัส----- ER 570424067 TH
คุณ พระสมศักดิ์ -----ER 570423906 TH

แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
จัดส่งวัตถุมงคล พระสมเด็จวัดระฆัง ฯ รุ่น รวมเกจิในสมัยรัชกาลที่ ๙ แบบชุดรวมครบ 5 พิมพ์ บรรจุกล่องไม้

คุณ สุรสิงห์----- ER 570424711 TH
คุณ ศุภลักษณ์----- ER 570424393 TH
คุณ อวยชัย -----ER 570424552 TH
ร้านไฟเบอร์กลาส----- ER 570424380 TH
คุณ สุทัศน์----- ER 570424226 TH
ร.ต.อ บุญญัติ----- ER 570424760 TH
คุณ ธีระศักดิ์----- ER 570423574 TH
คุณ กำพล -----ER 570423870 TH
คุณ ศิริพงษ์ -----ER 570423716 TH
คุณ คมสันต์----- ER 570424708 TH
พระปารภ----- ER 570424549 TH
คุณ กฤษดา -----ER 570424036 TH
คุณ ชาติฐกร----- ER 570423588 TH
คุณ ฤาชา----- ER 570423733 TH
คุณ บรรดาศักดิ์----- ER 570424190 TH

แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
จัดส่งวัตถุมงคล พระสมเด็จวัดระฆัง ฯ รุ่น รวมเกจิในสมัยรัชกาลที่ ๙ แบบชุดรวมครบ 5 พิมพ์ บรรจุกล่องไม้
คุณ ศรัณย์วีร์ ----- ER 570423234 TH
คุณ นราวัฒน์ ----- ER 570424212 TH
คุณ อนุวัฒน์ -----ER 570424376 TH
คุณ วรวิทย์ ER 570423384 TH
คุณ มนูญ -----ER 570424535 TH
คุณ ลักษณา ----- ER 570423923 TH
พระครูสุภัทรชยาภรณ์ ----- ER 570424570 TH
คุณ ธีระศักดิ์ ----- ER 570423407 TH
คุณ วิเชียร -----ER 570424416 TH
คุณ ไพรัตน์ -----ER 570423251 TH
พระภูวนาถ -----ER 570423146 TH
คุณ อเนก -----ER 570423101 TH
คุณ ปรีชา -----ER 570423628 TH
คุณ บรรฑูรย์ ----- ER 570424739 TH
คุณ เกริกพล -----ER 570423557 TH
คุณ ณัชชารีย์ ----- ER 570423248 TH
ร.ต.ท อธิษฐ์ -----ER 570423398 TH
พระมหาสกล -----ER 570423089 TH
คุณ บัญชา -----ER 570423565 TH
คุณ ทองหล่อ ----- ER 570423305 TH
คุณ ชาตรี -----ER 570423631 TH
คุณ ไชยยา -----ER 570423150 TH
คุณ สุรวุฒิ -----ER 570423472 TH
คุณ อภิชาต ----- ER 570423265 TH
คุณ เชษฐณรงค์ ----- ER 570423075 TH
พระภูวนาถ -----ER 570424566 TH
คุณ ธีระศักดิ์ -----ER 570424243 TH
คุณ วชิระ ----- ER 570424402 TH
คุณ บรรฑูรย์ ER 570423455 TH
คุณ อณุภาส --------- ER 570424084 TH
คุณ บุญยง ----- ER 570423764 TH
ร.ต.อ ธนะภูมิ ----- ER 570424053 TH
คุณ สถิตย์พงษ์ -----ER 570423897 TH
คุณ ชัยวุฒิ ----- ER 570424668 TH
คุณ สุเทพ -----ER 570424504 TH
พระมหาวิทยา -----ER 570424345 TH
คุณ สุรสิทธิ์ -----ER 570424186 TH
คุณ สมเดช -----ER 570423866 TH
คุณ พลศักดิ์ ----- ER 570423702 TH
คุณ ภาวิดา ----- ER 570424671 TH
คุณ ปรีชา -----ER 570424518 TH
คุณ อดุลย์ -----ER 570424359 TH

แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 28 เมษายน 2560

แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 28 เมษายน 2560

จัดส่งวัตถุมงคล พระสมเด็จวัดระฆัง ฯ รุ่น รวมเกจิในสมัยรัชกาลที่ ๙ แบบชุดรวมครบ 5 พิมพ์ บรรจุกล่องไม้
คุณ ภูเบธ -----ER 570423883 TH
ผ.จ.ก กุลเกียรติ -----ER 570423720 TH
คุณ เนโร -----ER 570424699 TH
คุณ โสภณ -----ER 570424040 TH
คุณ กฤษกร -----ER 570424019 TH
คุณ ประสิทธิ์ -----ER 570423852 TH
คุณ ไพรัตน์----- ER 570423693 TH
ร.ท สิริชัย----- ER 570424209 TH
คุณ ภาณุเดช -----ER 570424172 TH
คุณ วัลลภ -----ER 570424654 TH
คุณ พงษ์ศักดิ์----- ER 570424495 TH
คุณ จักร์พงศ์ -----ER 570424331 TH
คุณ อรัญกาล----- ER 570424725 TH
คุณ ประดิษฐ์ -----ER 570424685 TH

แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 27 เมษายน 2560

แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 27 เมษายน 2560
จัดส่งวัตถุมงคล พระสมเด็จวัดระฆัง ฯ รุ่น รวมเกจิในสมัยรัชกาลที่ ๙ แบบชุดรวมครบ 5 พิมพ์ บรรจุกล่องไม้
คุณ ศราวุฒิ -----ER 570423490 TH
คุณ ชุติเดช -----ER 570423340 TH
คุณ อนุชิต -----ER 570423336 TH
คุณ ธีระศักดิ์----- ER 570423177 TH
คุณ ศรัญญู----- ER 570423659 TH
คุณ ภูวนาท----- ER 570423614 TH
คุณ ภานุพงศ์----- ER 570423132 TH
คุณ ร.ต.อ ธนะภูมิ -----ER 570423296 TH
คุณ อติชาต -----ER 570423441 TH

แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 25 เมษายน 2560

แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 25 เมษายน 2560 
จัดส่งวัตถุมงคล พระสมเด็จวัดระฆัง ฯ รุ่น รวมเกจิในสมัยรัชกาลที่ ๙ แบบชุดรวมครบ 5 พิมพ์ บรรจุกล่องไม้
คุณ เกริกพล----- ER 570423509 TH
คุณ วสันต์ -----ER 570423601 TH
คุณ จิรศักดิ์ -----ER 570423353 TH
คุณ ธนา----- ER 570423543 TH
คุณ พล.ต.เศรษวัชร์----- ER 570423194 TH
คุณ พระภูวนาถ -----ER 570423662 TH
คุณ วัชรพล -----ER 570423185 TH

แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 24 เมษายน 2560

แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 24 เมษายน 2560
จัดส่งวัตถุมงคล พระสมเด็จวัดระฆัง ฯ รุ่น รวมเกจิในสมัยรัชกาลที่ ๙ แบบชุดรวมครบ 5 พิมพ์ บรรจุกล่องไม้
คุณ วิเชียร -----ER 570422596 TH
คุณ พิชิตพงษ์----- ER 570423676 TH
คุณ ไพศิษฐ์ -----ER 570423512 TH
คุณ ปรีชา -----ER 570422415 TH
คุณ วิเชียร----- ER 570422738 TH
คุณ คำเมือง----- ER 570422905 TH
คุณ พรหมพิราม -----ER 570422741 TH
คุณ นิพนธ์----- ER 570422429 TH
คุณ สถิต----- ER 570422582 TH
คุณ เกรียงไกร----- ER 570422891 TH
คุณ ปรัศนัย -----ER 570423680 TH
คุณ สมพิศ -----ER 570423203 TH
คุณ ธีระศักดิ์-----ER 570423367 TH
คุณ ธีระศักดิ์ -----ER 570422755 TH
คุณ ร.อ จีระ----- ER 570422605 TH
คุณ พล.ท.ธรากฤต -----ER 570422446 TH
คุณ วัชรงค์ -----ER 570422914 TH

แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 21 เมษายน 2560

แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 21 เมษายน 2560
จัดส่งวัตถุมงคล พระสมเด็จวัดระฆัง ฯ รุ่น รวมเกจิในสมัยรัชกาลที่ ๙ แบบชุดรวมครบ 5 พิมพ์ บรรจุกล่องไม้
คุณ ชูชาติ----- ER 570422769 TH
คุณ ผ่องพรรณ -----ER 570422928 TH
คุณ จีระวัฒน์----- ER 570422667 TH
คุณ สุณัฐกานต์----- ER 570422503 TH
คุณ จักพงศ์ -----ER 570422976 TH
คุณ ธัชชัย----- ER 570422812 TH
คุณ พระมหาสมทรง -----ER 570422653 TH
คุณ ร้านพีพีเคอิเลคทรอนิค----- ER 570422494 TH
คุณ ณัฐปัญญวัฒน์----- ER 570422980 TH
คุณ พระปิยพงษ์ -----ER 570422675 TH
คุณ วิโรจน์----- ER 570422517 TH
คุณ สุวัฒน์ -----ER 570422830 TH
คุณ สมนึก -----ER 570423375 TH

แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่18 เมษายน 2560

แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่18 เมษายน 2560
จัดส่งวัตถุมงคล พระสมเด็จวัดระฆัง ฯ รุ่น รวมเกจิในสมัยรัชกาลที่ ๙ แบบชุดรวมครบ 5 พิมพ์ บรรจุกล่องไม้

คุณ ประดิษฐ์ ----- ER 570374051 TH
คุณ พุฒิพงศ์ -----ER 570373904 TH
คุณ กองไชย -----ER 570373745 TH
คุณ วงศ์ศักดิ์ -----ER 570422579 TH
คุณ สินตรา -----ER 570422619 TH
คุณ นัตพล -----ER 570422962 TH
ร้านพีพีเคอิเลคทรอนิค-----ER 570423000 TH
คุณ จิรพนธ์ -----ER 570422843 TH
คุณ เด่น ----- ER 570422450 TH
คุณ จิรศักดิ์ -----ER 570422525 TH
คุณ ทองหล่อ----- ER 570422684 TH
คุณ ทองหล่อ----- ER 570422089 TH
คุณ ทองหล่อ -----ER 570422640 TH
คุณ ทองหล่อ----- ER 570422485 TH
คุณ ทองหล่อ----- ER 570422931 TH
คุณ ทองหล่อ----- ER 570422772 TH

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
ตรวจสอบสถานะพัสดุโทร 1545
หรือเช็คเลขพัสดุที่
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
**นำเลขพัสดุนี้ไปตรวจสอบตามช่องทางที่แจ้งไว้นะครับ

แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 2 สิงหาคม 2559

จัดส่งวัตถุมงคล พระสมเด็จเนื้อแตกลายงา รุ่น \"ย้อนยุค ๑๐๘ ปี\"
และ พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น \"สมเด็จไม้ช่อฟ้า
จำนวน 18 ท่าน
1 คุณพัฒนชัย-----> คลองลาน EP748320348TH
2 คุณธนเดช ----->พระสมุทรเจดีย์ EP748320351TH
3 คุณประวิต-----> นครราชสีมา EP748320250TH
4 พระอโนชา ----->เมยวดี EP748320379TH
5 คุณสุวัฒน์ ----->กบินทร์บุรี EP748320440TH
6 คุณปริญญา-----> ลาดพร้าว EP748322692TH
7 คุณชัชนัย ----->ตาก EP748320396TH
8 คุณสมปอง-----> จันทรบุรี EP748322454TH
9 คุณจารุพร-----> พระขโนง EP748320643TH
10 คุณจริวัฒน์-----> นครราชสีมา EP748320382TH
11 คุณสรุศักดิ์ ----->กมลาไสย EP748320334TH
12 คุณนิเวศ ----->กาฬสินธุ์ EP748322468TH
13 คุณนันทวัน-----> บ้านตาก EP748322587TH
14 คุณสุนทรี ----->เฉวง EP748322627TH
15 คุณทวีทรัพย์-----> อุดรธานี EP748320294TH
16 คุณชินภัทร์ ----->พิษณุโลก EP748320365TH
17 คุณทองปาน-----> สามง่าม EP748320436TH
18 คุณสุรพันธ์ ----->สันทราย EP748320405TH

แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 1 สิงหาคม 2559

แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 1 สิงหาคม 2559
จัดส่งวัตถุมงคล พระสมเด็จเนื้อแตกลายงา รุ่น \"ย้อนยุค ๑๐๘ ปี\"
และ พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น \"สมเด็จไม้ช่อฟ้า
จำนวน 19 ท่าน
1.ประยุทธ ----->บ้านดู่ EP748320232TH
2.บุญส่ง ----->นครราชสีมา EP748320201TH
3.ศรีสุดา ----->รองเมือง EP748320095TH
4.สมบรูณ์ ----->พิษณุโลก EP748320229TH
5.นิวัติ -----> บ้านดู่ EP748320246TH
6.ธนพล ----->สูงเนิน EP748320325TH
7.อภิชาต ----->ศรีราชา EP748320303TH
8.สุรเชษฐ ----->พรหมคีรี EP748320277TH
9.ธีรวัฒน์ ----->บางพลี EP748322658TH
10.สุพล -----> อุทัยธานี EP748320285TH
11.พัลวี -----> พะเยา EP748320263TH
12.ธนพล ----->ตลิ่งชันEP748320215TH
13.ทิพนาถ ----->พระสมุทร EP748320011TH
14.บุนยธร ----->สุราษฏร์ธานี EP748320317TH
15.ภัทรายุ ----->ท่าศาลาEP748320056TH
16.พชรวัฒน์ ----->สตูลEP748320192TH
17.น้ำฝน ----->กุดจิก EP748322499TH
18.ชัยปัญญา ----->ชะอำEP748322613TH
19.อวยชัย ----->เพชรบูรณ์ EP748320189TH

แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

จัดส่งวัตถุมงคล พระสมเด็จเนื้อแตกลายงา รุ่น \"ย้อนยุค ๑๐๘ ปี\"
และ พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น \"สมเด็จไม้ช่อฟ้า
จำนวน 11 ท่าน
1 เกียรติศักดิ์ -----> ทุ่งสง RJ332821411TH
2 พวงผกา -----> พระโขนง EP748322701TH
3 กิจติกรณ -----> บางขุนเทียน EP748322573TH
4 กมลพรรณ -----> บางสะพานน้อย EP748322539TH
5 อดิศักดิ์ -----> วังหิน EP748322542TH
6 กิตติภพ -----> นครราชสีมา EP748322556TH
7 โกวิทย -----> บรรพตพิสัย EP748322508TH
8 เพ็ญรัตน์ -----> หาดใหญ่ EP748322511TH
9 จำนง -----> ชุมพวง EP748322715TH
10 ณรงค์ -----> ตราด EP748322410TH
11 นพวิทย์ -----> สงขลา EP748322423TH

แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

จัดส่งวัตถุมงคล พระสมเด็จเนื้อแตกลายงา รุ่น \"ย้อนยุค ๑๐๘ ปี\"
และ พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น \"สมเด็จไม้ช่อฟ้า
จำนวน 13 ท่าน
1 คุณอัตรพร ----->นนทบุรี EP748322879TH
2 คุณอนิรุต ----->วัดพริก EP748323035TH
3 คุณเฉลิมชัย ----->ท่าเรือ EP748323049TH
4 คุณจุฬาพร ----->ราษฎร์บูรณะ EP748322485TH
5 คุณธงชัย ----->ศรีสัชนาลัย EP748322525TH
6 คุณสมพร-----> นครศรีธรรมราช EP748323021TH
7 คุณพศวีร์ ----->ลาดกระบัง EP748322882TH
8 คุณฉลวย-----> หาดใหญ่ EP748322600TH
9 คุณสุนทร-----> ยโสธร EP748322644TH
10 คุณยุทรพงษ์ ----->นายายอาม EP74832689TH
11 คุณบัณฑิต ----->พรานกระต่าย EP748323018TH
12 คุณฉลวย-----> หาดใหญ่ EP748322560TH
13 คุณฉลวย-----> หาดใหญ่ EP748322445TH

แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

จัดส่งวัตถุมงคล พระสมเด็จเนื้อแตกลายงา รุ่น \"ย้อนยุค ๑๐๘ ปี\"
และ พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น \"สมเด็จไม้ช่อฟ้า
จำนวน 11 ท่าน
1 คุณสุวโรจน์ ----->สมุทรสาคร EP748322975TH
2 คุณสุพรภัทร-----> เชียงราย EP748322984TH
3 คุฯกิตติภพ-----> นครราชสีมา EP748323004TH
4 คุณสุนทร-----> ยโสธร EP748322998TH
5 คุณนาค ----->บ้านไผ่ EP748322848TH
6 คุณพงศัวรัตม์ ----->ย่านตาขาว EP748322834TH
7 คุณสุวิชัย-----> สมุทรปราการ EP748322817TH
8 คุณสายัณต์ ----->เพ็ญ EP748322936TH
9 คุณสิงห์คร ----->ประโคนชัย EP748322967TH
10 คุณสามารถ-----> วิเชียรบุรี EP748322851TH
11 คุณศุภกิจ-----> หาดใหญ่ EP748322825TH

แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

จัดส่งวัตถุมงคล พระสมเด็จเนื้อแตกลายงา รุ่น \"ย้อนยุค ๑๐๘ ปี\"
และ พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น \"สมเด็จไม้ช่อฟ้า
จำนวน 7 ท่าน
1 คุณไพรณ ----->พุนพิน EP748322732TH
2 คุณวรฉัตร ----->หัวหิน EP748322750TH
3 คุณประเสริฐ-----> สามง่าม EP748322777TH
4 คุณอธิปัตย์ ----->นครราชสีมา EP748322803TH
5 คุณโชคทวี-----> สามง่าม EP748322919TH
6 คุณธนศักดิ์-----> คลองแงะ EP748322940TH
7 คุณจีระ-----> จันทบุรี EP748322896TH

แจ้งเลขพัสดุ ของวันที่ 23 กรกฎาคม 2559

จัดส่งวัตถุมงคล พระสมเด็จเนื้อแตกลายงา รุ่น \"ย้อนยุค ๑๐๘ ปี\"
และ พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น \"สมเด็จไม้ช่อฟ้า
จำนวน 17 ท่าน
1 คุณเชาว์ ----->บำเหน็จณรงค์ EP748323211TH
2 คุณอดิศักดิ์ ----->วังหิน EP748323070TH
3 คุณเรวัฒน์ ----->ชลบุรี EP748323389TH
4 คุณบพิตร-----> เสนาคนิคม EP748320175TH
5 คุณโดม ----->สิงห์บุรี EP748323225TH
6 คุณดำรงศ์ศักดิ์-----> กะทู้ EP748323083TH
7 คุณชัยภัทร-----> เขาหลัก EP748323239TH
8 คุณพูนเพิ่ม-----> กมลาไสย EP748323415TH
9 คุณประพฤทธิ์ ----->โนนไทย EP748323066TH
10 คุณพันธวรรธน์-----> สกลนคร EP748323242TH
11 คุณเมตา ----->สวรรคโลก EP748323052TH
12 คุณโมรีลักษณ์ ----->สุราษฎร์ธานี EP748323392TH
13 คุณวชิราวุธ ----->อุดรธานี EP748322746TH
14 คุณณัทเดช ----->คลองจั่น EP748322763TH
15 คุณธีร์วศิษย์ -----> บางพลี EP748323375TH
16 คุณมานพ -----> พันดอน EP748322905TH
17 คุณจตุพล -----> คำชะอี EP748322922TH

ติดต่อเรา

มูลนิธิพุทธคยา องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งเน้นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ที่อยู่ : 202 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทร : 089-999-2195

 มูลนิธิพุทธคยา องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งเน้นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา